ข่าวชาวสงขลานครินทร์

3 พลังเพื่อแผ่นดิน ‘มข. – ม.อ.- มช.’ ต่อยอดความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล
    รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบริหารงานบุคคล ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก 3 มหาวิทยาลัย รวม 55 คน ณ ห้องประชุมสุคนธา โรงแรมเซ็นทารา อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา
    กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต่อยอดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. (Let’s walk together) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริหารงานบุคคลที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคต โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (ด้านบริหารงานบุคคล), การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ระบบสวัสดิการ, การพัฒนาบุคลากร เน้นการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP), กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายอำนวยการ/วิชาชีพ และกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    ทั้งนี้ 3 มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. (Let’s walk together) โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประเด็น ต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการวิจัยและบัณฑิต การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ การประเมินคุณภาพทางวิชาการ และการประกันคุณภาพสถาบัน รวมไปถึงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยภูมิภาค