ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ ม.อ. ร่วมกับ สวส. จัด Social Enterprise Roadshow สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญชนก เอื้อสัมฤทธิผล นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวรายงาน 
    ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นโครงการที่ดีที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะในการสร้างภาคธุรกิจองค์กรที่ดำเนินกิจการโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางสังคมหรือประโยชน์สาธารณะ ใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ บูรณาการกับความรู้และนวัตกรรมสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างประโยชน์ให้สังคม    คุณนภา เศรษฐกร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยการจัด 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยนานาชาติ จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับการจัดงานในพื้นที่ภาคใต้      ด้าน นายบุญชนก เอื้อสัมฤทธิผล กล่าวถึงภารกิจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การประกอบการเพื่อสังคม ตลอดจนสร้างการรับรู้และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ ถอดรหัสความสำเร็จวิสาหกิจเพื่อสังคม โอกาสการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ และให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร