ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นนำเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 
นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดแข็งในการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองเกณฑ์ EdPEx มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ผู้นำระดับสูงดำเนินการจัดทำทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์และค่านิยม) ที่ชัดเจน เพื่อการนำองค์กรอย่างมีประสิทธิผล จัดทำกลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคตรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อมุ่งตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นำระดับสูงและบุคลากรทุกระดับในการนำเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ (High-Performance Organization)
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1-SO5 สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ / ส่วนงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต เริ่มมีแนวทางอย่างมีประสิทธิผลในการใช้ข้อมูลจริงในการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลรวมถึงมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO4 ในเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน