ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหาร National Formosa University (NFU) เยือน ม.อ. หารือความร่วมมือทางวิชาการ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Li-Wei Chen, Vice President for International Affairs และคณะ จาก National Formosa University (NFU) ไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งในรูปแบบ inbound และ outbound    ในการเดินทางเยือน ม.อ. ครั้งนี้ Prof. Dr. Li-Wei Chen ได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถจัดทำร่วมกันในระดับคณะได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ     นอกจากนี้ Prof. Dr. Li-Wei Chen ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่สามารถจัดทำร่วมกันได้และเยี่ยมชมห้อง laboratory ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช นวลละออง อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีวภาพ ให้การต้อนรับ