ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีมวิจัย School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong (CUHK) เยือน ม.อ. หารือความร่วมมือด้านวิจัย
    รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีมวิจัยจาก School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong (CUHK) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Dr. Jerome Ho Lam HUI ในการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา
    สำหรับการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อพบปะนักศึกษาและนักวิจัย นำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund หารือความร่วมมือด้านวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science) 
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจาก CUHK ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานวิจัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลาและปัตตานี อาทิ ห้องปฏิบัติการปะการัง (Coral lab) โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มปูของชุมชนในปัตตานี รวมถึงการสำรวจพื้นที่ปะการังในเกาะขาม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา อีกด้วย