ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU) เยือน ม.อ. กระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในอนาคต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหาร และอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Inderjeet Singh อธิการบดีจาก Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU) สาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66
นอกจากนี้ คณะจาก GADVASU ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งและหารือความร่วมมือกันทางวิชาการและการดำเนินงานอื่นๆ รวมทั้งเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ และสำนักงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบอีกด้วย