"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมอบรม "การประยุกต์ใช้ WISE Platform การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ WISE Platform การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.30 น. อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) มีเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรม
    
โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/sRcQKFD2Axrykd7QA ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ภายใต้ วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านแกนเวลาเป็นจุดเชื่อมโยงผู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ทุกบริบทข้อมูลเข้าด้วยกัน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน WISE Platform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-338-8254 E-Mail: [email protected] หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://wise.psu.ac.th และ  https://www.facebook.com/wisebypsu 

https://diis.psu.ac.th 
https://www.facebook.com/PSUDIIS