ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Zeng Zhiyu อธิการบดีของ Guangxi Medical University (GXMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ     โดยผู้บริหารจาก Guangxi Medical University (GXMU), The First Affiliated Hospital of GXMU, The Second Affiliated Hospital of GXMU และ International Cooperation and Exchange Department of GXMU ได้ร่วมกันหารือและเสนอความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถจัดทำร่วมกันได้ในอนาคต

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Guangxi Medical University ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ครั้งแรกเมื่อปี 2017 โดยที่ผ่านมาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมืออันดีในสาขาระบาดวิทยา    นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก Guangxi Medical University (GXMU) สาธารณรัฐประชานจีน ได้เยือนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของคณะ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีกด้วย