ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา คณะทรัพย์ฯ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน
    นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ “Craft Idea คั้นโค้ช คัดคนคุณภาพ เฟ้นไอเดียธุรกิจชุมชนออนไลน์” จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Pitching Day) จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จำนวน 1 ทีม ดังนี้1. ทีม THEWINNER ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสันติ หมัดหมัน, นางสาวปริยากร บุญส่ง และ นางสาวศุภวรรณ บุญรอด นักศึกษาปริญญาเอก โดยมี ผศ. ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา2. ทีม BAANSAIJAI ตัวแทนภาคใต้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายคอลิด แวหะยี นางสาวยัสมิน ลอมอ และ นางสาวนัสวี เจ๊ะดอมะ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ โดยมี ผศ. ดร.กรกช นาคคนอง เป็นอาจารยที่ปรึกษาสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Pitching กับกิจกรรม “Boosting Craft Idea รวมพล คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางดิจิทัล (Digital Commerce) ไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนของไทย โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบ Pitching ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “ธุรกิจออนไลน์..พาชุมชน สร้างคุณค่า สู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ได้มีโอกาสนำเสนอแผนไอเดียธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นมาเสนอต่อเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทุกทีมมีเวลาในการนำเสนอแนวคิดและผลงานทีมละ 8 นาที ก่อนเข้าสู่ช่วงตอบคำถามสุดท้าทายจากคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการแข่งขันจะครอบคลุมทั้งในประเด็นความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (Business Model) ความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แนวทางการทำการตลาดดิจิทัลตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือในการโปรโมทหรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นให้สามารถนำไปต่อยอดกับชุมชนได้จริง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญของการพิจารณาคือการมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือนำไปสู่การร่วมแก้ไขปัญหาสังคมได้ (Social Enterprise) ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เพิ่มเติมมาสำหรับปีนี้เป็นปีแรก