ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หลักสูตร ม.อ. ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ในปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้มีการประเมิน เมื่อวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565 โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้มอบประกาศนียบัตร และ แสดงความยินดีกับทั้ง 2 หลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 66 
    ทั้งนี้ ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรที่จะรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE จำนวน 4 หลักสูตร ในรูปแบบ On-Site ดังนี้

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์