ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัล โครงการ YICMG ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
    รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สุธิภรณ์ ตรึกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาเขตตรัง ผศ. อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ The 7th Youth Innovation Competition on Lancang Mekong Region’s Governance and Development (YICMG) ณ มหาวิทยาลัยชิงไห่ มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย
    โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ รางวัล The Most Valuable Question จากผลงาน ECO COZY รับเงินรางวัล 3,000 หยวน พร้อมเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาวธันยพร รัตนพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด นางสาวนภัสวรรณ แก้วพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนางสาวศลิษา ขุนเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     และรางวัล The Most Creative Team จากผลงาน Circular Aquaponic รับเงินรางวัล 3,000 หยวน พร้อมเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาวบุณยาพร แป้นช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นางสาวบัดรียา นิสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนางสาวณัฐภรณ์ นามวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     โดยมี ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ และ ผศ. ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ. ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินผลงานร่วมกับคณาจารย์จากชาติอื่นๆ