ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลพรอมครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 1 คัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลพรอมครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถพยาบาลครุภัณฑ์ทางการแพทย์.pdf