ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เดินหน้าต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ จัดเทศกาลไก่เบขลา ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานเทศกาลไก่เบขลา ครั้งที่ 2 “โมเดลธุรกิจไก่เบขลา จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” โดยมี รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ เป็นประธาน รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน ณ ลานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 29 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 66
รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำมาเผยแพร่ มาต่อยอด และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโมเดลธุรกิจนี้ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้สร้างนักศึกษาผู้ประกอบการ “ธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร” ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 5 นักศึกษามีความสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน การจัดการ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตด้าน รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการทำงานวิจัย “ไก่เบขลา” อย่างต่อเนื่อง และค้นพบว่า “ไก่เบขลา” เป็นไก่ที่มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ และเป็นไก่ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องของคุณภาพเนื้อ ที่มีความนุ่มฉ่ำ และหนังกรุบ จึงได้นำผลงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกร และหนุนผู้ประกอบการในการเปิดร้าน “ข้าวมันไก่เบขลา” บ้านเลขที่ 8 ซึ่งเป็นเจ้าแรกในหาดใหญ่ และยังจำหน่ายไก่เบขลาให้กับโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำในหาดใหญ่และต่างจังหวัด เป็นการแสดงให้เห็นถึงโมเดลทางธุรกิจ ที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำขณะที่ ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางสาขาวิชาฯ ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเป็นผลงานวิจัยทางด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากแล้ว ยังได้ทำการเก็บข้อมูล การนำไก่เบขลามาปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค มีการส่งเสริมการทำธุรกิจต่อยอดร้านอาหารให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนยังส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่เบขลาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งการแสดงผลงานนิทรรศการไก่เบขลา ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณะ นำผลงานไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม หรือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ ที่จะนำไก่เบขลาไปสร้างสินค้าเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกำไรได้