ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ร่วมหารือสภาพนักงาน ม.อ. พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและสนับสนุนการขับเคลื่อน Soft skill แก่พนักงาน
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 (1/2566) ทั้งในรูปแบบ On-site และ On-line นำโดย คุณเรวัต รัตนกาญจน์ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะกรรมการทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมรับรองการเสนอชื่อรองประธาน พร้อมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาพนักงาน ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งได้ร่วมกันหารือเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรสายอำนวยการ หรือวิชาชีพ ในด้านการดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย โดยร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ ได้พัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญในส่วนของประเด็นสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  คณะกรรมการต่างร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้บุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพได้ประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ
    ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้ร่วมหารือกับ คณะกรรมการสภาพนักงานฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ถึงเป้าหมายที่สำคัญทีมบริหารพร้อมให้การสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน ในด้านการพัฒนา soft skill ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลดกระดาษจากการใช้งานเอกสารออนไลน์ที่สามารถใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนางานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในอนาคต ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งบุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภาพนักงานฯ ทั้ง 5 วิทยาเขตได้เสนอความคิดเห็น โดยจะรับไปสื่อสารกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และในที่ประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ ต่อไป