ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 29 “แลเกษตรแดนใต้ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า สู่ความยั่งยืน”
    นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 29 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน โดยมีผู้มีเกียรติทั้งภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และเอกชนเข้าร่วมในพิธี และร่วมชมนิทรรศการภายในงาน 
    รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมซึ่งในภาคใต้มีพืชและสัตว์ที่สำคัญเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โคเนื้อ แพะ และเรื่องของการประมง ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ ดังนั้นงานเกษตรซึ่งมีจัดขึ้นประจำปีในแต่ละภาค จะเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัย เอกชน ภาคท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก และใช้หลักวิชาการในการเตรียมแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะนำข้อมูลเหล่านี้ออกไปแบ่งปันเพื่อประโยชน์ให้กับทั้งภาครัฐ เอกชนและพี่น้องเกษตรกร เพื่อการปรับตัวเองในการทำการเกษตร และปรับวิธีการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพียงพอกับคุณภาพชีวิตและโภชนาการที่ดี และมีการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป