ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Online และ onsite กว่า 40 คน จากนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติทั้งหมด 85 คน
    ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติทุกคนที่ได้เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งระดับการศึกษาขั้นสูงนี้ออกแบบมาเพื่อจะทำให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และได้รับทักษะเฉพาะ ซึ่งความรู้นี้จะทำให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคม ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยกำลังพัฒนาระบบออนไลน์อย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ระบบนี้จะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การทำวิทยานิพนธ์ ไปจนถึงการส่งผลความรู้ภาษาอังกฤษและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตร์


    ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “Research and Innovation on graduate studies” โดย รศ. ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรยายในหัวข้อ “Living at PSU, University Support and Facilities” โดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ และการแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาต่างชาติ International Student Association (ISA-PSU) ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมผ่าน online และ onsite ซักถาม