ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อดีตรัฐมนตรี อว. มั่นใจ 5SOs ตอบโจทย์ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศ
    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เชื่อมั่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 5SOs สามารถตอบโจทย์ 3 เรื่องสำคัญของประเทศคือ การนำไปสู่ความยั่งยืน ความเท่าเทียม และความมั่นคงของมนุษย์     ในการจัดเวทีสมัชชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่โลกแห่งอนาคต” วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในประชาคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นฐานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนงานสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งคือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วย 5SOs คือ SO1 สร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุข  SO2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์  SO3 สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองคาบสมุทร  SO4 สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน  และ SO5 ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง     การจัดเวทีสมัชชาครั้งนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่โลกแห่งอนาคต” โดยกล่าวถึงภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดและสร้างความก้าวหน้าให้มนุษยชาติ ดังนั้นเมื่อทุกอย่างในโลกรวมทั้งมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่น สิ่งที่ท้าทายมหาวิทยาลัยคือการจับมือกันเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานใหญ่เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมองข้ามการยึดติดกับแผน แนวคิด และตัวชี้วัดความสำเร็จแบบเดิมๆ และถึงเวลาที่ต้องทบทวนการตั้งสมมุติฐาน กระบวนทัศน์ ทัศนคติ เพราะหากยังอยู่ในวงจรของกลยุทธเดิมและผลงานเดิมๆ เราจะต้องทำงานหนักแต่ไม่สามารถสร้างพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้มากมายทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม แต่การสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสุขสงบที่แท้จริง ต้องสามารถตอบโจทย์ 3 เรื่องสำคัญคือ การนำไปสู่ความยั่งยืน ความเท่าเทียม และการตอบโจทย์ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ หรือ 5SOs สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ เพราะมีการเน้นเรื่องพหุวัฒนธรรม สันติภาพที่ถาวร การสร้างความมั่งคั่งในพื้นที่ การรักษาสิ่งแวดล้อมสองฝั่งมหาสมุทร  สร้างความยั่งยืนและความมั่นคงให้มนุษยชาติ  ผ่านความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ สุขภาพ พลังงาน  และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บางส่วน ได้ไปตอบโจทย์ด้านวิชาการ ด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ของประเทศและของโลก และตอบสนองโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG economy model       อย่างไรก็ตามเราต้องกลับไปมองต้นเหตุของความคิด ในการที่มุ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ SOs คือสิ่งที่ทำนั้นยิ่งใหญ่ แต่ถ้าจะเปลี่ยนให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญขึ้นมาได้จริง ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิด โครงสร้างของระบบ แล้วมองว่า รูปแบบของแนวความคิดและกลไกที่จะขับเคลื่อนคืออะไร และงานใหญ่ที่สำคัญเช่นนี้ต้องอาศัยความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย เพื่อทำให้เกิดข้อสรุปร่วมกันเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน