ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ สสส. จัดมหกรรมสุขภาพ “เกลอกัน สานพลัง สุขภาพดี” ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด ได้ร่วมกับคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้จัดมหกรรมสุขภาพ “เกลอกัน  สานพลัง  สุขภาพดี” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา คณะพยาบาลศาสตร์ ประธานคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ได้กล่าวรายงานการจัดมหกรรมสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังชุมชน พลังสหวิชาชีพ และเครือข่ายร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้กลไก “เกลอกัน สานพลัง สุขภาพดี” คู่หู ดูแลกัน ในการเปลี่ยนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ส่งเสริมการนำใช้นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมในการดูแลเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ