ข่าวชาวสงขลานครินทร์

PSU-EV นำเรือหางยาวไฟฟ้า ร่วมปฏิบัติบูชาแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมการศาสนา แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน ประจำปี 2566 ร่วมปฏิบัติบูชาแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 66 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 17 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566  ณ วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบูรณาการร่วมกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  และถวายเครื่องสักการบูชาในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมีพุทธศาสนนิกชนชาวไทย เมียนมา มอญ และชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมพิธีมากกว่า 500 คน
    ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา