ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม MACCaB เปิดโลกทรรศน์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบันเทิงและสร้างสรรค์ โดย PSU Bazaar ร่วมสนับสนุน
    งานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์การเรียนรู้ สามารถเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อสร้างความเป็น PSU System ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน โดย PSU Bazaar ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB)  ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ที่ลานสนามข้างเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
    กิจกรรมน่าสนใจในงานทั้ง 2 วัน นอกจากมีกิจกรรมสร้างสรรค์สนุกสนานและน่าเรียนรู้สำหรับทุกคนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ เช่น Workshop Coffee “Cupping กับการรู้จักกาแฟ” เสวนาหัวข้อ “ทิศทางกาแฟในปัตตานี และ หัวข้อ “หนังสือเปลี่ยนเมืองปัตตานี” การแสดง Patanista Fashion Show การแสดง Cover Dance ดนตรีโฟล์คซอง การแสดงอนาชีต DAI Voice แล้ว ยังมีการออกร้านกว่า 40 ร้านเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มหกรรมหนังสือ และนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก