ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดโครงการเวทีคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน รศ. พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66
    โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อชื่นชมยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งตามหลักการการจัดการความรู้ อีกทั้งเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรัก ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายร่วมกัน
    ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 โครงการ    การนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral Presentation (ห้องใหญ่) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. Asset Management (Case study Scientific Instrument) โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 2. การพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ Green Office โดย สำนักวิทยบริการ 3. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (SAT Data and Information Center: SAT-DIC) ตามเกณฑ์ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ชุดอุปกรณ์จัดท่าสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วนจากแผ่นยางฟองน้ำยาธรรมชาติ (Natural latex foam equipment posture set for bariatric surgery) โดย หอผู้ป่วยผ่าตัด 3 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ 5. การพัฒนาความมั่นคงทางเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า Stability and Efficiency of Electricity Distribution System Development โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่

    การนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral Presentation (ห้องย่อย) จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1 การเรียนการสอน & ประกันคุณภาพ 2 Lean & Kaizen 3 บริหารจัดการ 4 บริหารจัดการ โดยผู้แทนโครงการ จาก 16 โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การประกาศรางวัลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัล Popular Vote จาก Poster Presentation 3 รางวัล ประกอบด้วย