ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี จับมือ เทศบาลเมืองปัตตานี ขับเคลื่อนปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานทุนวัฒนธรรม
    คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานทุนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และนายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมลงนาม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 
    นอกจากนี้ มีการเสวนา หัวข้อ “เมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี รศ. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม และนายนิวาริษ สิเดะ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปัตตานี ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
    จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะเทศบาลเมืองปัตตานีมีจุดแข็ง โอกาส และความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ขาดโอกาสหรือมีข้อจำกัดให้สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีทักษะในการประกอบอาชีพและเข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีได้อย่างทั่วถึง โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ในรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนทางวัฒนธรรม โดยต่อยอดและใช้โอกาสองค์ความรู้และเครือข่ายจากต้นทุนองค์ความรู้เดิมด้านวงแหวนวัฒนธรรมเมืองปัตตานี และการบูรณาการกับโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของจังหวัดปัตตานีที่เน้นการสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม และการสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ