ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย พบพืชวงศ์กระดังงา 2 ชนิดใหม่ของโลก
    รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Prof. Dr. David M. Johnson Biological Science Department, Ohio Wesleyan University, Delware, Ohio, U.S.A ดร.จิรัฐิ สัตถาพร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายสุเนตร การพันธ์ สถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia Steenis) ของพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) จำนวน 2 ชนิด

    รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์          Prof. Dr. David M. Johnson          ดร.จิรัฐิ สัตถาพร                   นายสุเนตร การพันธ์

    ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน WOS ระดับ Quartile 3 ชื่อวารสาร Phytotaxa ฉบับที่ 589 (1) ปี ค.ศ. 2023 โดยพืชสกุลบุหงาเซิง จำนวน 2 ชนิด สำรวจพบจากป่าฮาลาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยรายงานเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก (New species) ได้แก่