ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมสมัชชา “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่โลกแห่งอนาคต”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสมัชชาหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่โลกแห่งอนาคต” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง แนวคิด นโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

    ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย และการพัฒนาส่วนงานเป็นบทบาทสำคัญของบุคลากรทุกท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบูรณาการศาสตร์ (Synergy) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดสมัชชาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยกิจกรรมจะมีการบรรยายพิเศษ และแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (SO) ทั้ง 5 กลุ่ม  

    กำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชา ครั้งที่ 1 โดย ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ จากนั้นจะเป็นการกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่โลกแห่งอนาคต” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” โดย ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และหัวข้อ “การขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” โดย รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Strategic Objectives (SO) ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 (SO1) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุข

กลุ่มที่ 2 (SO2) สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

กลุ่มที่ 3 (SO3) สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองคาบสมุทร

กลุ่มที่ 4 (SO4) สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน

กลุ่มที่ 5 (SO5) ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง

ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชา ผ่าน QR Code บุคลากรท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมสมัชชาที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ได้ สามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ Meeting ID : 999 003 0041 Passcode : 1111 หรือสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการประชุมสมัชชาผ่าน ZOOM 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานยุทธศาสตร์ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 7428 2065-6 หรือ E-mail : strategist-psp@psu.ac.th