ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทันตะ ม.อ. จับมือ เทศบาลเมืองควนลัง สร้างต้นแบบชุมชนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองควนลัง ลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี แก่ประชาชนในชุมชนควนสันติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสำหรับสุขภาพช่องปากและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีควนลัง ร่วมลงนาม นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และ นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ลงนามเป็นพยาน ณ เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

    การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อร่วมสนับสนุนทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ตลอดจนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเกิดชุมชนตัวอย่างในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ชุมชน เกิดการพัฒนา นวัตกรรม งานวิจัย การเรียนรู้ การจัดระบบบริการสุขภาพ และงานด้านต่างๆ โดยอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี
    นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจประเมินรอยโรคในช่องปาก คัดกรองรอยโรคในช่องปาก เช่นมะเร็งในช่องปาก ฯ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน แก่ประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ณ มัสยิดยาบาลุสสลาม (ควนสันติ) หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา