ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ภาคเครือข่าย เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลอมรวมพัฒนาสังคม” โดยมี รศ. ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ผศ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 503 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 66 
    งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ หลอมรวมพัฒนาสังคม” ถือเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับใช้สังคมต่อไป    กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย รศ. ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาทางวิชาในหัวข้อ “Artificial Intelligence ในบริบทนิติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดย รศ. ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ. ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และการนำเสนอบทความวิชการ ผ่านระบบ Zoom Meeting จากกลุ่มอาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศีกษา และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและนอกสถาบัน