ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สป.อว. ยกระดับการผลิตกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ ด้วยโปรแกรมวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดสัมมนาวิชาการ “พืชกระท่อม: พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระท่อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วิทยากร คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนการวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ (Research Program) ในหัวข้อเรื่อง พืชกระท่อม: พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศ ทั้ง 11 ศูนย์ ร่วมกันทำงานวิจัยโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์และการบริโภคทั่วไป สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานวิจัยร่วมกันของ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ (New Academic Culture) ในการบูรณาการศาสตร์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ปัญหาอย่างครบวงจร (New Academic Order) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม สำหรับส่งเสริมเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ โดยมีโครงการวิจัย จำนวน 8 โครงการวิจัย ที่ตอบโจทย์ทั้ง Value Chain ของการส่งเสริมพืชกระท่อมสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย
สำหรับงานสัมมนาวิชาการเรื่อง พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ในครั้งนี้เป็นการจัดตามมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารโปรแกรมวิจัยพืชกระท่อม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทย สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พืชกระท่อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการผลิตพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ ด้วยการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดพืชกระท่อมที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร
การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ. คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสงคราม บัวทอง กำนัน ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ (ลุงซุป) ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายโด่งสยาม โสมาภา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล