ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ผนึกกำลัง 11 ภาคีจังหวัดปัตตานี แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และ 10 ภาคีจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายอำเภอหนองจิก นายอำเภอเมืองปัตตานี นายอำเภอยะหริ่ง นายอำเภอปะนาเระ นายอำเภอสายบุรี นายอำเภอไม้แก่น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เกษตรจังหวัดปัตตานี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี ในโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลไกบูรณาการการทำงาน และพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โมเดลแก้จน) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมือง, หนองจิก, ยะหริ่ง, ปะนาเระ, สายบุรี และอำเภอไม้แก่น โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ผศ. ดร อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม /หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66
ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563-2565 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาระบบข้อมูลที่เบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจนที่สามารถระบุได้ว่า คนจนอยู่ที่ไหน จนด้วยสาเหตุใด และจะหลุดพ้นจากความจนได้อย่างไร ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดชุดความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาควิชาการ จากผลลัพธ์ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนจาก บพท. ในการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องในปี 2566-2570 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” มีพื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมือง, หนองจิก, ยะหริ่ง, ปะนาเระ, สายบุรี และอำเภอไม้แก่น เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทั้งจังหวัดปัตตานีและ ม.อ.ปัตตานี จะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยใช้องค์ความรู้ใช้ข้อมูลที่แม่นยำ ใช้กลไกของจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพื้นที่นำร่องเชิงยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลและจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดปัตตานีในระยะต่อไป