ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดอบรมนักจัดการอาสาสมัคร “Volunteer Management” มุ่งพัฒนาทักษะนำไปสู่การจัดการอาสาสมัครอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์อาสาสมัคร จัดอบรมนักจัดการอาสาสมัคร Volunteer Management เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านการจัดการอาสาสมัครแก่บุคลากร ครูจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดการอาสาสมัครอย่างมีคุณภาพ โดยมี  ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ ห้องศรีตรัง อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566     ผศ.สุพจน์ โกวิทยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านอาสาสมัคร สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา “ขอให้ถือประโยขน์ส่วนตัวเป็นที่สอง” ซึ่งจะนำไปสู่อัตลักษณ์ในการพัฒนานักศึกษา ให้มีลักษณะโดดเด่นด้าน “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ”  ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายอาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ การจัดการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างมีคุณภาพ เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัคร ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการดำเนินการด้านจิตอาสาให้เป็นมาตรฐานสากล    สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการดำเนินงานกับบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนานักศึกษาและดูแลกลุ่มองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ตลอดจนครูหรือบุคลากรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการอาสาสมัคร ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม ทำความรู้จักและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านจิตอาสาโดย คุณฮาบีบะห์ เจะแต และคุณสุวิมล รัตนะ  และกิจกรรมการบรรยาย สถานการณ์งานอาสาสมัครในประเทศไทย โดยคุณแวมีเนาะห์ สุหลง  การบริหารจัดการอาสาสมัครแบบสากล โดย คุณวัลภา ฐานกาญจน์ และคุณแวมีเนาะห์ สุหลง  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาสาสมัครโดย คุณรชดี้ บินหวัง และคุณอิสมาแอ มาหะ นำเสนอ Design Thinking การจัดการอาสาสมัครของแต่ละกลุ่ม โดย คุณอิสมาแอ มาหะ แนวทางความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายจิตอาสากับ ม.อ. โดยคุณรชดี้ บินหวัง


 
    โดยในวันที่สอง ของการอบรม มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และสรุปการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์