ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ กฟผ. ภาคีเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตรที่ดีต่อกัน และการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีลงนาม 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ 8 สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566    ในส่วนภาคีเครือข่าย มี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้แทน 8 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นพยานลงนาม    สถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบันที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะร่วมสนับสนุนโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมปี 2 ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความคิด สร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดการส่งเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”