ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาใหม่ ม.อ. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สืบสานปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Volunteer for the Community & Volunteer for the SDGs ประจำปีการศึกษา 2566” เนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม จิตสำนึกสาธารณะ มุ่งเน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เรียนรู้สังคม เรียนรู้ชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของลูกสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกว่า 3,800 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนาสถานที่สำคัญร่วมกับชุมชนในจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ทั้งสิ้น 43 พื้นที่

รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม จิตสำนึกสาธารณะ มุ่งเน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เรียนรู้สังคม เรียนรู้ชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ และมีความสัมพันธ์อันดี ในการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่