"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัด "ผู้บริหารสัญจร" แจงแผนการทำงาน 4 ปีต่อประชาคม 5 วิทยาเขต
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "ผู้บริหารสัญจร" ใน 5 วิทยาเขต เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยวางเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมระบบ PSU System เพื่อการทำงานข้ามวิทยาเขตและการทำโครงการใหญ่ร่วมกัน โดยใช้ศักยภาพของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตให้ไปในทิศทางที่ได้วางแผนไว้ เพื่อก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก” โดยผู้บริหารหลักที่นำเสนอนโยบายประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  ที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าวได้มีขึ้นแล้วที่วิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และปัตตานี และกำลังจะจัดที่วิทยาเขตตรังและหาดใหญ่ เป็นวิทยาเขตต่อไป

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566-2570 ที่มีการปรับทั้งในเชิงระบบและการทบทวนตัวเอง การมองไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ซึ่งในการขับเคลื่อนไปด้วยกันนี้ต้องใช้การสานพลังทั้งภายในและภายนอกเป็นหลักสำคัญ โดยมีความคาดหวัง เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และนำสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ การพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงพร้อมที่จะทำงานในระดับสากล และการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสทางวิชาการ สร้างโอกาสสร้างอาชีพและความเป็นธรรมให้กับสังคม และมุ่งประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

    ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก” นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเลือกทำในเรื่องที่สามารถสนองวิสัยทัศน์ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดก่อน โดยมีสิ่งที่ต้องทำซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives : SOs) ในระยะ 4 ปีใน 5 เรื่องคือ 

    การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุข การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์  การสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองคาบสมุทร  การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิเพื่อความยั่งยืน และ การยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ซึ่งใน 5 เรื่องนี้ ทุกคนและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องมีการกำหนดแนวทางการทำงานว่าจะเป็นตัวหลักในการสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อไหนได้บ้าง และสามารถเสริมช่วยเสริมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้ออื่นๆ อย่างไร