ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผลงาน “เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับไนไตรท์” ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนา จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ภายในงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมและอนาคต (Innovation for Society and Future)” เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา     การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ มีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยมีผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 ผลงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.พงศกร พิชยดนย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ Dr.Keita Ono HEAD OF BIG - WIN FUND บริษัท Innospace (Thailand) Co., Ltd. คุณศรีทิพย์ อุชชิน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.-NSTDA) และ คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ Medical and Wellbeing Business Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ SCG พร้อมด้วยคะแนนผลโหวตจากผู้เข้าชมผลงาน โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ดังนี้