ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ เครือข่ายวิจัย เปิดงาน Southern Research Expo & Innovation Showcase 2023 ชูผลงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และภาคีนักวิจัยเครือข่าย จัดงาน Southern Research Expo & Innovation Showcase 2023 มหกรรมงานวิจัยภาคใต้สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Society and Future” มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม และขับเคลื่อนไปยังอนาคตที่ยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และคณะ/หน่วยงาน รวมถึงสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสวนาใน 3 ด้าน คือ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทิศทางนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืน และทิศทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการเน้นให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่จะตอบโจทย์เป้าประสงค์ในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง 4 ด้าน คือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้, การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม, การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะเป็นบันไดนำไปสู่การพัฒนากำลังคน และตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปได้

นอกจากนี้ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในภาคใต้ คณะผู้บริหารจากภาคเอกชน นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยในภาคใต้และประเทศ เป็นแม่ข่ายในการประสานให้เกิดการบูรณาการด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพลังดังกล่าว ในปี 2563 และ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นเจ้าภาพร่วมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ได้จัดงาน Research Expo ขึ้นและได้ยกระดับการจัดงานให้มีความหลากหลายขยายผลไปสู่การนำนวัตกรรมเข้าร่วมจัดภายในงาน เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยตามทิศทางของประเทศกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานสู่ภาคเอกชน