ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นพยานลงนามความร่วมมือ โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคมพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทสำคัญด้านการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ รวมทั้งการส่งเสริมทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดรับกับบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้าน นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในกับทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง การสร้าง Mindset ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลคนกลุ่มเปราะบาง การเสียสละเพื่อชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะที่ไม่สามารถหาได้จากชั้นเรียน นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ให้กับบุคลากร ของกระทรวง พม. เพื่อนำไปประยุกต์ในการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด     ขณะที่ ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชน ยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ สร้างนวัตกรรมทางสังคม อีกทั้งร่วมกันสร้างการสื่อสารทางสังคมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่