ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น-อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : @PSUconnext เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหา ของสังคมทั้งในภาคใต้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติจนเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสงขลานครินทร์ การที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้ศึกษาพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย ในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นนักวิชาการระดับสูงที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ กล่าวว่า ในปีนี้มีนักศึกษามีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง 5 วิทยาเขต กว่า 900 คน ขอให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจ ซึ่งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทาง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและการวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ขอให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่างๆ มีการส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมั่นใจว่าจะเป็นฐานรองรับในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลได้เป็นอย่างดี    ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกระบวนการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต การเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 และการแนะนำบริการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย วิทยากรจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ