ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ อว. จัดสัมมนาวิชาการสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูงภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด หลักการ และผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เข้าร่วมโครงการแล้วและยังไม่ได้เข้าร่วม โดยมี รศ. พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างและพัฒนากําลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง นางสาวอรชร เสาเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน กล่าวรายงาน รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66

    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการดําเนินงานและหลักสูตรที่เขารวมโครงการฯ โดย รศ. สุรพงษ ชาติพันธุ รองผูอํานวยการฝายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผศ. ธิดารัตน จุทอง รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารยอุบลรัตน ศรีวิเชียรอําไพ ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ว่าที่รอยตรีเจตน มาหามะ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสแอนดพีเอสเอฟ จํากัด ร่วมอภิปราย ดําเนินรายการ โดย รศ. บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการ และการรับฟงขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม โดย ศ. สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนางสาววัฒนาพร สุขพรต อนุกรรมการ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
    สำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิต และสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0)