ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 3/2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ศ. ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รศ. เพ็ญรัตน หงษวิทยากร รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย พร้อมด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี จาก 36 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 66
    นอกจากการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมแนวทางขับเคลื่อนการทำงานร่วมงานของ ทปอ. ในประเด็น ข้อปัญหาและแนวปฏิบัติประกาศธรรมภิบาล และแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 2565 
    ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ งานวิจัยยางพารา โครงการ Pattani Heritage City หรือ โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ผลงานที่ได้รับรางวัล ด้าน High Tech ผลงานที่ได้รับรางวัล ด้าน Medical “ทวารเทียม” ผลงานที่ได้รับรางวัล ด้าน Deep Tech / Deep Sci หรือ Digital ที่เชื่อมโยงกับการแพทย์ ผลงานวิจัยด้านอาหาร และ PM 2.5

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ทางคณะผู้บริหารจากสถาบันสมาชิก ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาอีกด้วย