ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference
    รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการฯ มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และกล่าวปิดการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรางวัลผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ Room 1 Teaching Method (Social Science and Humanities) ได้แก่ นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ และ ผศ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการออกแบบนวัตกรรมและทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Room 2 Teaching Method (Social Science and Humanities) ได้แก่ ผศ. ซัมซู สาอุ, อ.อริศ หัสมา, ผศ. ดิเรก หมานมานะ, ผศ. อสมา มังกรชัย และนางสุธีรา โกมลมาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน-ขยายผล”สำหรับรายวิชา 117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Room 3 Teaching Method (Science and Technology) ได้แก่ อ.บงกช บุญบูรพงศ์ และ ผศ. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรียนรู้ที่บ้าน เรื่อง การหายใจแบบใช้อากาศ และ ไม่ใช้อากาศ สำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 Room 4 Teaching Method (Science and Technology/Health Science) ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ สุขบางนพ และ ผศ. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน ร้านปลากัดไทย: การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล Room 5 Educational Administration and Management ได้แก่ ผศ. พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, อ.ดรุณี ปัญจรัตนากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ อ.สุชาย สิริภัทรกุลธร, อ.สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล, อ.ชนิกานต์ ยงค์สุรี, และ อ.ษฑฬษ ปรีชาจารย์ สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา, สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก ในผลงาน การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังรายวิชาสัมมนาแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา Room 6 Technology Enhanced New Normal Education ได้แก่ ผศ. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ และ ผศ. นราธิป จินดาพิทักษ์ ในผลงาน การศึกษาประสิทธิภาพของ ChatGPT ในการตอบโจทย์พันธุศาสตร์รูปแบบต่างๆ ตามขั้นการ เรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น ได้แก่ 

สาขา Social Science and Humanities - รศ. ชดาภัษท สุดศิริ และ น.ส.สุมาลี สีผม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์โดยการจําลองเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ MOOC