ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.ม.อ. เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมเป็นต้นแบบศูนย์บริการคนพิการแก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อรองรับการออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ง่ายมากขึ้น โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ผศ. นพ. กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66
    นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นต้นแบบของศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยมีลักษณะการจัดบริการเป็นรูปแบบ one stop service ครอบคลุมบริการทั้งด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสวัสดิการสังคม ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีบัตรประจำตัวคนพิการจึงเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การจัดบริการล่ามภาษามือ การปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ สิทธิคนพิการทางการแพทย์และสิทธิคนพิการทางการศึกษา เป็นต้น    ด้าน นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ในระยะเริ่มแรกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสงขลา เปิดเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service For Persons With Disabilities) โดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาลได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อสามารถเข้ารับสิทธิ สวัสดิการ การคุ้มครองและความช่วยเหลือพื้นฐานจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น    ขณะที่ ผศ. นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการคนพิการ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกเอกสารรับรองความพิการ ประสานงานการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล (ท.74, ประกันสังคมทุพพลภาพ) รับคําขอและออกบัตรประจําตัวคนพิการ ตลอดจนให้บริการด้านสิทธิด้านสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รวมถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ภาครัฐจัด รวมถึงให้คําปรึกษา/ประสานส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กรคนพิการ/หน่วยงานในพื้นที่
    ผู้พิการสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตามประเภทความพิการ และออกใบรับรองความพิการ
  2. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลยื่นเอกสารหลักฐานและกรอกรายละเอียดในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ งานสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  3. เจ้าหน้ารวบรวม /ตรวจเอกสารหลักฐาน และแบบคำขอมีบัตร ดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการ