ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดประชุม The 11th PSU Education Conference ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก เป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปนการประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการแบบ onsite ภายใตชื่อหัวขอ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตองการใหความสำคัญตอการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนชั้นสูง งานวิจัย และนวัตกรรม จึงเปนความทาทายที่สำคัญยิ่งในการสรางวัฒนธรรมของการมีความสุจริตทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในภาระกิจตางๆ เพื่อใหเกิดจิตสำนึกแหงความรับผิดชอบในภาระและหนาที่แกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน
    การจัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” เปนหนึ่งในเครื่องมือที่จะชวยสรางความตระหนัก และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการและแนวปฏิบัติอันจะสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนเปนวัฒนธรรมแหงความสุจริตทางวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของทั้งวิทยากรและผูเขารวมประชุม ซึ่งจะสามารถนำแนวทางการดำเนินงาน ความรูที่ไดรับไปประยุกต์และปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน หรือสถาบันของตนไดตลอดจนเกิดความรวมมือระหวางคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ทั้งในสถาบันและตางสถาบัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติตอไป