ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ อว. เปิดตัวแพลตฟอร์มสุวรรณภูมิศึกษาไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล บูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ จัดงานสุวรรณภูมิศึกษาไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสุวรรณภูมิศึกษา” พร้อมด้วย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รศ. อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66   แพลตฟอร์มและคลังข้อมูลสุวรรณภูมิ พัฒนาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทั่วประเทศ เพื่อรวบรวบและแบ่งปันข้อมูลความรู้สุวรรณภูมิในแพลตฟอร์มกลางทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนดูแลโครงข่ายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่รับอาสาเป็นแกนกลางสร้าง Platform Suvarnabhumi study center ภายใต้สังคมอุดมปัญญา หรือ wisdom กับ social agreement จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้เป็นหลักคิดสำคัญในการออกแบบแพลตฟอร์มนี้ ภายใต้ชื่อ WISE โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ให้มาปรากฏในที่เดียวกัน และมีรูปแบบนำเสนอให้ผู้คนเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้ หลากหลายด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ AI ใน platform นี้ก็จะเป็น big data ว่าด้วย เรื่องสุวรรณภูมิของประเทศและของโลก อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดนตามวิถีสากลภายในแพลตฟอร์มเดียวศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า แพลตฟอร์มสุวรรณภูมิศึกษาไร้พรมแดนในยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่มีประเด็นสำคัญเรื่องความท้าทายทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย แต่ยังมีความเร่งด่วนอย่างมากของการส่งเสริมข้อตกลงระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ฐานความรู้ร่วมกันผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้การขยายผล ต่อยอดด้านสุวรรณภูมิศึกษาให้เป็น soft power ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลก ซึ่งใช้ได้กับคนทุกชาติ ทุกวัย ซึ่งจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายการสนับสนุนด้านดิจิทัลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องชั้นแนวหน้า สำหรับการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันสร้างและสนับสนุนสุวรรณภูมิศึกษาให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็งอย่างยั่งยืน    ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า การจัดทําแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวให้เป็นจุดเชื่อมโยงของทุกหน่วยงาน สามารถนําไปสู่การต่อยอดด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ไปยังคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มให้มากขึ้น ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถี สุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืนที่มีความสําคัญยิ่ง จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร ทั้งการบริการดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย คลาวด์ โดยสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะและสํานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ที่มีการรับรองการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อโครงการสุวรรณภูมิศึกษาอย่างครบวงจรอีกด้วย