ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ชุดวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ทุกระดับที่สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร “ชุดวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร (Module: Social innovation for Administration)” เพื่อ Reskill & Upskill ทักษะและความรู้ในสังคมยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 1/2566 เรียนผ่านระบบออนไลน์

    เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสังคม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ ม.อ. ลงทะเบียนเรียนฟรี!! และเก็บหน่วยกิตสะสมเพื่อเรียนต่อ ป.โท ได้)

    ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu/Detail?sectionid=256610000015027301 
สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นวพล แก้วสุวรรณ โทร. 099-4758884 อีเมล nawapon.k@psu.ac.th