ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ “PSUHomeCare : Here to Heal” เตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ “PSUHomeCare : Here to Heal” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของวัยรุ่น ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช และปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น ทัศนคติที่ถูกต้องต่อนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีปัญหาสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาเบื้องต้นและทักษะที่มีความจำเป็น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวัยรุ่นและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเบื้องต้น โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากร และบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66
โครงการ “PSUHomeCare : Here to Heal” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อที่จะร่วมช่วยกันดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้วัยรุ่นมักจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน ปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาครอบครัว เป็นต้น และส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา มีอาการเครียดซึมเศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง บางคนอาจคิดตัดสินใจโดยขาดสติ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม

PSUHomeCare : Here to Heal” จัดขึ้นเพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนางานพัฒนานักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาคณะต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “อุบัติการปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นของประเทศไทย และอาการของโรคทางจิตเวชวัยรุ่น” และ “จิตวิทยาวัยรุ่นและธรรมชาติของวัยรุ่น” โดย ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก 3L (Look Listen Link), Deep Listening และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น, Positive Communication, การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ, การจัดการความเครียด และ Relaxation; breathing exercise, โดยผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และทีมงาน / โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาฯ ตลอดจนการบรรยายเรื่อง “แนวทางการดูแลช่วยเหลือของบ้านวัยใสสงขลานครินทร์ PSU HomeCare” โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกด้วย