ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ SDG's Local Implementation Learning Center (LILC)
    กลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและเปิดศูนย์ SDG's Local Implementation Learning Center (LILC) หรือ ศูนย์ลงมือทำ ณ อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยมี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปัตตานี ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ นายปฎิญญา อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ LILC กล่าวต้อนรับและแนะนำทีมงานของศูนย์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์ LILC แนะนำเส้นทางการเรียนรู้ กว่าจะเป็นศูนย์ SDG’s Local Implementation Learning Center (LILC) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66    นายปฎิญญา อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ LILC หรือศูนย์ลงมือทำ กล่าวว่า กลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2559 ผ่าน 7 กิจกรรมอาสา 3 กิจกรรมพิเศษด้านกีฬา 2 พื้นที่สาธารณะ 2 ธุรกิจเพื่อสังคม และ 1 บทบาทการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้จากการคิด ทดลองทำ และนำมาปรับใช้ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรค่าแก่การรวบรวมไว้เพื่อแบ่งปัน สื่อสาร ถ่ายทอด และส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวได้อย่างครบวงจร จึงเป็นที่มาของ ศูนย์ SDG’s Local Implementation Learning Center หรือ ศูนย์ลงมือทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani ได้ที่ศูนย์ SDG’s Local Implementation Learning Center (LILC) หรือ ศูนย์ลงมือทำ ตั้งอยู่ที่ อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี นายปฎิญญา อารีย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ลงมือทำ ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผศ. จารียา อรรถอนุชิต เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร