ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เตรียมจัด! Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 เน้นการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและอนาคต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยพัฒนา จัดงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase : “Innovation for Society and Future” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมและอนาคต (Innovation for Society and Future)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2566 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สร้างกลุ่มวิจัยที่มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการทำวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดประกวดนวัตกรรมที่พร้อมนำไปสู่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

    ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation for Society and Future” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การเสวนาพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน: กับการยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประธานสมาพันธ์สปาสมุย และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ พุทธรักษ์

    นอกจากนี้ ยังมีการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2565 และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประชุมกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มความร่วมมือต่างๆ ตาม Research Area การเสวนา/บรรยาย หัวข้อย่อยโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัย การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยมากกว่า 50 ผลงาน ทั้งด้านเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรม Research On Tour คาราวานวิจัยพบนักวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักวิจัยพร้อมสะท้อนประเด็นปัญหา และทิศทางการแก้ไขร่วมกับผู้บริหารทางการวิจัย