ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต จับมือ ทน.ภูเก็ต พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต” โดยมี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนาม พร้อมด้วยอาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66    การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาเขต ตามกฎเกณฑ์ของการรับนักศึกษาโควตาพิเศษโดยการใช้ระเบียบการรับนักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตรศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ตในครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนและคุณครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ จะมีความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดสอนระดับปริญญาตรีซึ่งมีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติใน 3 คณะ กับอีก 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการบริการ ธุรกิจการจัดการโรงแรม ธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยว ธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการบริการ ภาษาวัฒนธรรมจีนศึกษา เกาหลีศึกษา อาเซียนศึกษา การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะที่สำคัญตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน


    วิทยาเขตภูเก็ตยังมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน (ANDAMAN HEALTH AND WELLNESS CENTER) ขึ้นในพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระดับชาติและนานาชาติ หรือ SDG ในส่วนของเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย