ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทย์ ม.อ. เปิดประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ภายใต้หัวข้อ 'Unseen Ecosystem of Peninsular Thailand" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านอนุกรมวิธานและชิสเทมาติคส์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า ประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัย ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ อันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยรวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ "อนุกรมวิธานและชีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2566 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕o พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด บริษัท เอมิ โปร จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หวังว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจสำคัญที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อประเทศต่อไป