ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่ รพ.ม.อ. ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด - 19
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19วันที่ 13 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ของโรงพยาบาลฯ โดยมี รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ เป็นผู้แทนหน่วยงานรับมอบ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ