ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ บพข. และ ปณท. ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย
    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมลงนามในสัญญาทุนวิจัย “โครงการพัฒนา Net Zero Emissions Execution Roadmap and Tools เพื่อขับเคลื่อนการเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก บพข. และ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยโดย ปณท โดยมี รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

    โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ม.อ. บพข. และ ปณท. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศไทย โดยโครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) แผนปฎิบัติการ (Action Plan) กลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategies) และ พัฒนาแพลตฟอร์ม (Net Zero Emissions Digital Platform) ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และ ติดตามการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานตลอดจน Value Chain ของ ปณท. และที่สำคัญเพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดย ปณท. จะเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์รายแรกของประเทศที่เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) อย่างเต็มรูปแบบผ่านการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยนี้    นอกจากนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปิดตัวโครงการ “Green Parcel: University Actions Towards Net Zero Emissions” ที่เป็นโครงการความร่วมมือกับ ปณท. ในการสนับสนุนการขนส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Parcel) ผ่านแคมเปญต่างๆ ของ ปณท เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
    โดยจะเริ่มจากแคมเปญ ReBox ปณท x PSU ในการนำขยะที่เกิดจากการขนส่งพัสดุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการขนส่งโดยนำไปคืนที่จุดรับของไปรษณีย์ไทย เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ (Reuse) หรือแปรรูปเป็นสิ่งของ (Recycle) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป สำหรับแคมเปญนี้จะเริ่มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเป็นสร้างการรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับการ Reuse, Recycle ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประเทศไทยและประชาคมโลก